LOGO_G&V_pos
ESF volledig logo

deze website gebruikt cookies

Om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maakt onze website gebruik van cookies. Door verder te surfen ga je hiermee akkoord. 

Lees meer in ons privacbeleid

Algemene verkoopsvoorwaarden

ART 1 Alle hierna vermelde clausules zijn van toepassing op verkoop van om het even welke petroleumproducten door firma aan klant. Zij zijn eveneens van toepassing op verhuring van werk en verkoop van andere dan petroleumproducten.

 

ART 2 De verbintenissen van welke aard ook, genomen door agenten en/of depothouders van firma hebben slechts geldigheid na bekrachtiging door de directie van firma. Het is agenten en depothouders niet toegelaten de tegenwaarden van hun facturen te innen, noch in geld noch onder vorm van om het even welke andere waardepapieren of compensaties, of daarvan kwijting te geven. Betaling in hun handen bevrijdt de klant dus niet, tenzij wanneer de directie van firma aan de klant een bijzondere schriftelijke toelating geeft om aan de agent of depothouder rechtsgeldige betaling te doen.

 

ART 3 Elk geval van overmacht ontlast firma van haar verplichtingen (o.a. leveringsplicht). Als gevallen van overmacht worden o.m. aanzien: elke omstandigheid die firma zou verhinderen het bestelde of voor uitvoering van een werk nodige product aan te kopen, in te voeren, te vervoeren, te lossen of te verdelen enz. alsmede elke omstandigheid die deze verrichtingen of één van hen dermate belemmert of verzwaart dat de uitvoering van de overeenkomst voor firma aanzienlijk bezwaarlijker en/of duurder is dan voorzienbaar was. Deze opsomming is niet beperkend.

 

ART 4 De prijzen worden vastgesteld op basis van de markt- en prijzenconjunctuur van het ogenblik van de levering. Het vernoemen van een prijs bij de bestelling is slechts indicatief in die zin dat elke verandering (tussen tijdstip van bestelling en tijdstip van levering) van deze conjunctuur of van één van meerdere elementen, die de berekeningsbasis van de prijzen uitmaken en van aard zijn deze te beïnvloeden of daaraan wijziging te brengen (bv. elke van regeringswege genomen beslissing die de aankoop, de invoer, de verwerking, de verkoop, enz. van de bestelde of voor de uitvoering van een werk nodige producten, beïnvloedt, beperkt of reglementeert: loonstijgingen, enz.) aan firma het recht geeft de prijs te herzien en naar evenredigheid aan te passen aan deze verandering.

 

ART 5 De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en kunnen niet worden gewaarborgd. Vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding door firma. De levering geschiedt op het ogenblik dat het product wordt geladen aan boord van het vervoermiddel met bestemming klant en vanaf dit ogenblik zijn alle risico’s (inbegrepen toeval en overmacht) ten laste van de klant. Alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen, zijn ten laste van de koper, zelfs indien deze handelingen geschieden op initiatief van firma met haar vervoermiddel en/of door haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten. Firma is steeds gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Wanneer de klant weigert het product in ontvangst te nemen, is de overeenkomst van rechtswege en onmiddellijk ontbonden zonder dat de firma de klant moet in gebreke stellen. Firma kan evenwel afstand doen van dit uitdrukkelijk ontbindend beding en uitvoering van de bestelling vorderen. In elk geval zal de klant gehouden zijn tot vergoeding van alle door firma geleden schade.

 

ART 6 De klant is ertoe gehouden kwantiteit en kwaliteit na te zien voor het lossen in de door hem aangewezen opslagplaats. Nadien wordt hij geacht de levering te hebben aanvaard en zijn klachten / vorderingen nopens conformiteit, zichtbare gebreken, enz. niet meer mogelijk. Het opslaan van het product geschiedt op de wijze en de plaats aangeduid door de klant die daarvoor het risico en de integrale verantwoordelijkheid draagt, zowel wat betreft de opslagmogelijkheid voor de beste kwantiteit en kwaliteit, als de aanvoermogelijkheden tot de opslagplaats. Bij milieuschade of bodembezoedeling te wijten aan een onjuist opgegeven kwantiteit is de klant verantwoordelijk. Firma draagt desbetreffende geen enkele aansprakelijkheid.

 

ART 7 Firma is niet aansprakelijk voor schade waarvoor naar Belgisch recht haar aansprakelijkheid kan en mag worden uitgesloten. De aansprakelijkheid van firma wordt bijgevolg in de grootste toegelaten mate uitgesloten en beperkt tot het strikte minimum dat naar Belgisch recht niet uitgesloten kan en mag worden. Zo is voor firma onverminderd de toepassing van de andere onderhavige voorwaarden, bv.: -1° niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een fout of zware fout van firma of een fout, zware fout of opzettelijke fout van haar aangestelden of van al diegenen die voor rekening van firma bij de uitvoering van de overeenkomst tussenkomen. -2° niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht of toeval. -3° niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken van het verkochte product en/of uitgevoerde werken is zij ook niet aansprakelijk voor de erdoor veroorzaakte schade, tenzij de klant kan bewijzen dat firma effectief het verborgen gebrek kende.

 

ART 8 Alle betalingen aan firma moeten geschieden op haar maatschappelijke zetel uiterlijk op de in de factuur vermelde vervaldatum. Elke vertraging in de betaling maakt alle nog door de klant aan firma verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Het is duidelijk dat hierin ook begrepen zijn de eventueel nog openstaande en met termijn van betalingen gedongen schulden, andere dan diegene waarvoor de laattijdigheid in de betaling werd vastgesteld.

 

ART 9 Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%.

 

ART 10 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld binnen de 7 dagen na schriftelijke in gebreke stelling door de firma zal het openstaand saldo verhoogd worden met 12 % als vergoeding voor de bijkomende administratieve kosten. Deze verhoging zal minimum 125 euro bedragen. De gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen.

 

ART 11 De kosten verbonden aan onbetaalde wisselbrieven en ongedekte cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn niet inbegrepen in de in art.10 gestipuleerde forfaitaire vergoeding en zijn door de klant eveneens verschuldigd.

 

ART 12 In geval van betwistingen (van welke aard ook), zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van firma (nl. Kortrijk) bevoegd.

 

ART 13 Wijzigingen of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules van deze contractvoorwaarden heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van het niet-gewijzigde of niet-nietige deel van de clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. EIGENDOMSRECHT De goederen blijven eigendom van firma tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven firma verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.